icon-lab 3xtresfinques

Serveis

Que oferim?

Serveis

Administració de Lloguers

Informació puntual de l'estat de liquidacions, gestió de cobrament, incidències, seguiment i manteniment de la finca arrendada, intermediació entre les parts, actualitzacions IPC, liquidació de fiança a la finalització del contracte, etc.

Tramitació d'Herència

Sol · licitud de certificats d'últimes voluntats, còpies autèntiques de testament, preparació de les escriptura, liquidació d'impostos fins a la seva inscripció en el registre de la propietat.

Manteniment i Rehabilitació

La nostra experiència i formació permeten assessorar als nostres clients sobre les millors opcions de reforma, manteniment i rehabilitació tant d'habitatges com edificacions, contactant amb els professionals que d'una forma més ràpida, econòmica i segura puguin dur a terme els treballs necessaris en el seu immoble .

Gestió de Lloguers

Comercialització a través del nostre web i dels portals immobiliaris més dinàmics i prestigiosos del sector. Estricta selecció del llogater: demanant tota mena de documentació i informes de solvència, demanant garanties addicionals, tot per garantir un arrendament segur. Confecció del contracte d'arrendament, gestió de l'aval lloguer de la Generalitat de Catalunya, tramitació del dipòsit de la fiança a l'INCASOL, tramitació dels canvis de subministraments

Gestió de Venda d'Immobles

Comercialització de tot tipus d'immobles, pisos, cases, locals i naus industrials mitjançant la nostra web i de portals immobiliaris. La nostra forta implantació en el mercat de la zona del Vallès Occidental ens fa conèixer el mercat i totes les seves variacions, per poder orientar a tots els nostres clients en una gestió econòmica i eficaç.

Cèdules d'habitabilitat i certificat d'Eficiència

Gestionem a través d'un Arquitecte la inspecció de l'habitatge, liquidació de taxes fins a l'obtenció del document acreditatiu de l'habitabilitat de l'habitatge.

Instal · lacions elèctriques o de gas

Gestionem amb professionals i a preus molt competitius aquests tràmits i les adequacions d'aquestes instal · lacions a les normatives vigents.

Qualificació d'Habitatges de Protecció Oficial

Gestionem davant tots els organismes oficials competents els permisos i autoritzacions necessàries fins a la finalització del dit tràmit.
En molt bones mans. Assessorament jurídic i servei professional personalitzat.